Visie

Wij verlangen ernaar om God te verheerlijken als Jezusvolgers

We willen Zijn liefde voor de volkeren gestalte geven in woord en daad. Op die manier willen we als gemeenschap blijven groeien in geestelijke volwassenheid, dienstbaarheid aan de samenleving en in aantal. Daarbij houden we ons altijd aan het Bijbels fundament en het onderwijs dat daaruit voortvloeit. We willen de Bijbelse samenhorigheid beleven door eenheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in bijzaken en liefde in alles.

Gebaseerd op Rom. 15:5-6; Joh. 13:35 en 17:20-23 Jer. 29:7. 1 Tim. 3:15 . Micha 6:8

Karakter

Toewijding aan het Woord van God

(Psalm 119:105; Jesaja 2:3; Kolossenzen 3:16-17; 2 Timotheüs 3:15-16) In “De Zaaier” wijden mensen zich met heel hun hart toe aan de Bijbel, het geopenbaarde Woord van God, en aan Jezus Christus, het levende Woord van God!

Gastvrijheid, warmte en onderlinge zorg

(Mattheüs 5:14-16; Efeziërs 5:8-9) “De Zaaier” wil een zichtbare plaats zijn waar mensen zich toe aangetrokken voelen en waar mensen zich thuis zullen voelen, als zij er binnenkomen!

Eenheid in verscheidenheid

(Johannes 17:22-23; 1 Korinthiërs 12:4-11) In “De Zaaier” werken mensen samen om hun geloof in woord en daad gestalte te geven met hun eigen gaven en talenten en op hun eigen manier!

Bewogenheid

(Mattheüs 9:36-38; Johannes 4:35) In navolging van Jezus Christus wil “De Zaaier” bewogen zijn met mensen binnen en buiten de gemeente, want het behoud en welzijn van mensen is niet zomaar een individuele zaak!

Betrokkenheid en gemeenschapszin

(Prediker 4:11-12; 1 Korinthiërs 12:12-31; Hebreeën 10:24-25) In “De Zaaier” leren mensen hun vrijheid en verantwoordelijkheid kennen en als gemeenschap zetten mensen zich in alle vrijheid in om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen!

Dienstbaarheid

(Mattheüs 7:12; Galaten 5:6; Efeziërs 4:11-16) In “De Zaaier” wordt geleerd dat Jezus niet kwam om zich te laten dienen, maar om te dienen en dat is ook de enige juiste houding voor hen die Jezus willen navolgen!

Ontplooiing

(Psalm 8:5-6; Mattheüs 5:15-16; Efeziërs 5:8-10) In “De Zaaier” wordt iedereen de kans gegeven, aangemoedigd en geholpen om zich te ontplooien, zodat mensen het doel zullen bereiken wat God heeft met hun persoonlijk leven!

Kwaliteit

(Spreuken 24:3-4; Ezechiël 44:30) In “De Zaaier” wordt getracht het allerbeste aan God te geven, omdat Hij het allerbeste aan mensen geeft, en kwaliteit komt dan ook tot uitdrukking in de organisatie, in de samenkomsten, in de houding van mensen en in alle activiteiten!