Visie

“De Zaaier” is als gemeente van Jezus Christus gericht op het dienen van God en de naaste en van daaruit heeft zij de visie om het evangelie in woord en daad te verkondigen in Hasselt, maar ook daarbuiten. Op deze manier wil deze plaatselijke gemeente zichtbaar gestalte geven aan het Koninkrijk van God in samenwerking met andere gemeenten. De gemeente wordt gekenmerkt door warmte, gastvrijheid, onderlinge liefde en saamhorigheid. In De Zaaier worden mensen toegerust en opgebouwd in hun geloof en iedereen is er welkom. Aanbidding van God, Bijbels onderricht en persoonlijke toerusting horen eveneens bij de algemene visie van de gemeente. Deze visie wordt in De Zaaier door allen nagestreefd en hiermee wil de gemeente gehoor geven aan de zendingsopdracht van Jezus in Mattheüs 28:19:”Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Karakter

Toewijding aan het Woord van God

(Psalm 119:105; Jesaja 2:3; Kolossenzen 3:16-17; 2 Timotheüs 3:15-16) In “De Zaaier” wijden mensen zich met heel hun hart toe aan de Bijbel, het geopenbaarde Woord van God, en aan Jezus Christus, het levende Woord van God!

Gastvrijheid, warmte en onderlinge zorg

(Mattheüs 5:14-16; Efeziërs 5:8-9) “De Zaaier” wil een zichtbare plaats zijn waar mensen zich toe aangetrokken voelen en waar mensen zich thuis zullen voelen, als zij er binnenkomen!

Eenheid in verscheidenheid

(Johannes 17:22-23; 1 Korinthiërs 12:4-11) In “De Zaaier” werken mensen samen om hun geloof in woord en daad gestalte te geven met hun eigen gaven en talenten en op hun eigen manier!

Bewogenheid

(Mattheüs 9:36-38; Johannes 4:35) In navolging van Jezus Christus wil “De Zaaier” bewogen zijn met mensen binnen en buiten de gemeente, want het behoud en welzijn van mensen is niet zomaar een individuele zaak!

Betrokkenheid en gemeenschapszin

(Prediker 4:11-12; 1 Korinthiërs 12:12-31; Hebreeën 10:24-25) In “De Zaaier” leren mensen hun vrijheid en verantwoordelijkheid kennen en als gemeenschap zetten mensen zich in alle vrijheid in om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen!

Dienstbaarheid

(Mattheüs 7:12; Galaten 5:6; Efeziërs 4:11-16) In “De Zaaier” wordt geleerd dat Jezus niet kwam om zich te laten dienen, maar om te dienen en dat is ook de enige juiste houding voor hen die Jezus willen navolgen!

Ontplooiing

(Psalm 8:5-6; Mattheüs 5:15-16; Efeziërs 5:8-10) In “De Zaaier” wordt iedereen de kans gegeven, aangemoedigd en geholpen om zich te ontplooien, zodat mensen het doel zullen bereiken wat God heeft met hun persoonlijk leven!

Kwaliteit

(Spreuken 24:3-4; Ezechiël 44:30) In “De Zaaier” wordt getracht het allerbeste aan God te geven, omdat Hij het allerbeste aan mensen geeft, en kwaliteit komt dan ook tot uitdrukking in de organisatie, in de samenkomsten, in de houding van mensen en in alle activiteiten!